Փոխիր կյանքդ

#w]i8

Գիր­քը հաջողության, նպա­տա­կաս­լա­ցու­թյան, ի­նք­նա­զար­գաց­ման, ֆի­նան­սա­կան ա­զա­տու­թյան, մարդ­կային մտա­ծե­լա­կեր­պի և փոխ­հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի մա­սին է: Հե­ղի­նա­կը պատ­մում է, թե ի­նչ պետք է ա­նել նպա­տակ­նե­րին հաս­նե­լու, ա­նվերջ ի­նք­նա­կա­տա­րե­լա­գործ­վե­լու, կյան­քում ա­ռաջ շարժ­վե­լու և եր­ջա­նիկ լի­նե­լու հա­մար: Գիր­քը գր­ված է Հա­յաս­տա­նի պայ­ման­նե­րում և հիմն­ված է հե­ղի­նա­կի անձնա­կան փոր­ձի վրա:

Պատվիրել գիրքը

Պատվերը հաստատելու համար մենք նախապես կզանգահարենք


Գրքի արժեքը՝ 2500 դր, կազմը՝ փափուկ, էջերի քանակը՝ 215:

  • Երևանում առաքումն անվճար է, մարզեր՝ 500 դրամ: Գիրքը մոտեցնում է առաքիչը, վճարումը կատարվում է կանխիկ՝ առաքման պահին: Երևանում սովորաբար հասնում է մինչև 2, մարզեր՝ մինչև 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հնարավոր է նաև առաքում Հայփոստով: Փոստով առաքումն անվճար է նաև մարզերում, իսկ վճարումը կատարվում է նախապես՝ iDram համակարգով:
  • Արցախ առաքումն անվճար է: Առաքումը կատարվում է Հայփոստով: Վճարումը կատարվում է նախապես՝ iDram համակարգով: Սովորաբար հասնում է մինչև 10 օրում:

Հատված գրքից և բովանդակությունը

Հար­գե­լի՛ ըն­թեր­ցող, երբ Ձեր ձեռքում հայտնվի այս գիրքը, հավանաբար Ձեզ կհե­տաքրք­րի` իսկ ո՞վ է գրքի հեղինակը: Արդյո՞ք  հա­ջո­ղու­թյան մա­սին խոսող այս մարդն ինքը կյան­քում մեծ հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի է հա­սել, թե՞ հա­սա­րակ մի մարդ է, ով պարզապես խոր­հուրդ­ներ է տա­լիս: Չէ՞ որ երբ կարդում ես նման բովանդակությամբ գիրք, ցան­կա­լի է, որ հեղինակն այնպիսի մարդ լինի, ով այդ ո­լոր­տում մեծ հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի է հա­սել, հա­մա­պա­տաս­խան փորձ ու­նի, մի խոսքով` հաս­կա­նում է, թե ին­չի մա­սին է գրում:

Այդ հարցին ես կպատասխանեմ այսպես. հա­ջո­ղու­թյու­նը ճանապարհ է՝ երկար ճանապարհ: Կար­ծում եմ` ես գտն­վում եմ ճիշտ ճանապարհի վրա: Խոր­հուրդ­նե­րը, ո­ր գր­ված են այս գր­քում, փո­խել են իմ կյանքն ամ­բող­ջու­թյամբ: Այս­տեղ գր­ված է մի­այն այն, ի­նչ ես զգա­ցել եմ, ին­չի փոր­ձն ու­նեմ, ի­նչն ի­նձ ա­վե­լի վս­տահ ու եր­ջա­նիկ է դարձ­րել, և ին­չի շնոր­հիվ այժմ ես վայե­լում եմ կյան­քիս յու­րա­քան­չյուր օ­րը` որ­պես ինձ տր­ված մեծա­գույն պարգև:

error: Այս նյութը պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով: Մեջբերումներ անելիս խնդրում ենք նշել հեղինակին: